Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych w spółce Green Ways sp. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU

Szanowni Konsumenci i Partnerzy,

 

pragniemy poinformować Państwa o zasadach i procedurach stosowanych przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Green Ways Sp. z o. o., administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej tylko „GDPR“).

 

 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Administrator danych osobowych: Green Ways Sp. zo.o.., NIP: 5482479037, z siedzibą ul. Prosta 169, 44-203 Rybnik, zapisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem 0000257153, , e-mail kontaktowy: info@gw-int.net, tel.: 512 841 876, (dalej też jako „GW“).

 

Podmioty danych: Konsumenci, z którymi GW ma zawartą Umowę kupna oraz Partnerzy, z którymi GW ma zawartą Umowę o współpracy handlowej (razem także „Klienci” lub „Podmioty Danych”).

 

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych: Zgodnie z Art. 37 pkt. 5 Rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Grzegorz Buchalik. Kontakt e-mail: biuro@iod2018.com

 

Przekazanie danych osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej: GW nie przekazuje danych osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Okres przetwarzania danych: GW przetwarza dane osobowe w okresie trwania stosunku umownego i następnie przez okres maksymalnie 10 lat od zakończenia stosunku umownego w przypadku Klientów (osób będących konsumentami) oraz maksymalnie 3 lat od zakończenia stosunku umownego w przypadku Partnerów. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawnych GW przetwarza w okresie określonym w niniejszych przepisach prawnych. W razie potrzeby wykorzystania danych osobowych do ochrony uprawnionych interesów GW, GW przetwarza dane osobowe w okresie niezbędnym do zastosowania tych praw.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach: GW nie wykonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w indywidualnych przypadkach.

 

Organ nadzorczy: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodp.gov.pl. tel.: 22 531 03 00.

 


II. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

 

GW uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Podmiotów Danych, to znaczy:

 

 

  • od Konsumentów w ramach rozmów o zawarciu Umowy kupna. GW zawsze informuje swoich Klientów, które z danych osobowych muszą przekazać do celów realizacji umowy, a które przekazują dobrowolnie, jednak które ułatwiają komunikację z Klientami i zwiększają efektywność świadczenia usług.

 

  • od Partnerów w ramach rozmów o zawarciu Umowy o współpracy handlowej. GW zawsze informuje swoich Klientów, które z danych osobowych muszą przekazać do celów realizacji umowy, a które przekazują dobrowolnie, jednak ułatwiają komunikację z Klientami i zwiększają efektywność świadczenia usług

 

 

Konsekwencją nie podania danych o których mowa w punkcie IV lit. A jest niemożliwość zawarcia i wykonania umowy. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy i jest konieczne do jej wykonywania. Koniecznośc podanie tych danych wynika z umowy, z wyjątkiem numeru NIP, którym osoba posiadająca ten numer, jest zobowiązana posługiwać się w obrocie prawnym- a obowiązek ten wynika z przepisów prawa.

 

Konsekwencją nie podania innych danych- o czym mowa w pkt IV lit. B. jest niemożliwośc wykonania czynności do której dane są zbierane. Obowiązek podania innych danych może wynikać z przepisów prawa, o czym GW będzie informować.

 


III. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA

 

Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie następujących tytułów prawnych:

 

 

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 

  • przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań na żądanie osoby której dotyczą przed zawarciem umowy;

 

  • przetwarzanie w celu wypełnienia ustawowego obowiązku GW;

 

  • przetwarzanie w celu ochrony żywotnych interesów podmiotów danych lub innej osoby fizycznej.

 

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GW, tj. dla ochrony GW przed oszustwem, dla dochodzenia ewentualnych roszczeń GW.

 

 

 

 

IV. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA

 

A. W celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków prawnych GW przetwarza: imię, nazwisko, nazwę, datę urodzenia, NIP (w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) , odpowiednio adres zamieszkania/siedzibę, telefon, e-mail, dane dotyczące obrotu osobistego, ewentualnych nieodebranych lub zwróconych zamówień, dane dotyczące całej grupy handlowej i wysokości wynagrodzenia.

 

B. W przypadku gdy GW ma zamiar przetwarzać inne dane osobowe niż wymienione w lit. A powyżej, ewentualnie do innych celów, może tak uczynić wyłącznie na podstawie udzielonej przez Klienta w sposób ważny zgody na przetwarzanie danych osobowych lub gdy taka możliwość wynika z przepisów prawa. Zgody na przetwarzanie danych osobowych Klient udziela na oddzielnym dokumencie.

 

 

 

V. Odbiorcy danych osobowych

 

W celu realizacji Umowy kupna z Konsumentami i Umowy o współpracy handlowej z Partnerami GW ma obowiązek udostępnić dane osobowe Klientów Partnerom
w Sieci w kierunku w górę.

 

Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe są:

 

 

  • firmy zajmujące się księgowością, które są upoważnione do prowadzenia operacji księgowych i księgowości płacowej, a w tym celu są im przekazywane dane osobowe pracowników, Partnerów i Konsumentów.

 

  • firmy zajmujące się rozwiązaniami IT, które są upoważnione do prowadzenia administracji IT oprogramowania, wykorzystywanego przez GW, a w tym celu są im przekazywane dane osobowe pracowników, Partnerów i Konsumentów.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych dla GW podmioty przetwarzające dane mogą wykonywać wyłącznie na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych, tzn. z gwarancjami zabezpieczenia tych danych od strony organizacyjno-technicznej, z określeniem celu przetwarzania, przy czym podmioty przetwarzające dane nie mogą wykorzystywać danych do innych celów.

 

 

 

VI. PRAWA KLIENTÓW

 


Podmiot Danych ma:

 

A. prawo dostępu do danych osobowych: Podmiot Danych ma prawo uzyskać od GW potwierdzenie, czy dane osobowe, które go dotyczą, są czy nie są przetwarzane, a jeśli tak jest, ma prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych i do następujących informacji: a) cel przetwarzania; b) kategorie przetwarzanych danych osobowych; c) odbiorcy, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione; d) planowany okres przechowywania danych osobowych; e) istnienie prawa zażądania od administratora sprostowanie lub usunięcia lub ograniczenia danych osobowych albo zgłosić sprzeciw wobec temu przetwarzaniu; f) prawo złożenia sprzeciwu do urzędu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych; g) wszelkie dostępne informacje o źródle danych osobowych, jeśli nie zostały uzyskane od podmiotu danych; h) fakt, że dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Podmiot Danych ma jednocześnie prawo uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych.

 

B. prawo do sprostowania danych osobowych: Podmiot Danych ma prawo do tego, aby GW bez zbędnej zwłoki skorygowała niedokładne dane osobowe, które go dotyczą, ewent. uzupełniła niepełne dane osobowe.

 

C. prawo do usunięcia danych osobowych: Podmiot Danych ma prawo do tego, aby GW bez zbędnej zwłoki usunęła dane osobowe, które go dotyczą, w przypadku, gdy: a) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do jakich zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone; b) podmiot danych odwoła zgodę, na której podstawie dane były przetwarzane i nie istnieje żaden inny powód prawny do ich przetwarzania; c) podmiot danych wniesie zastrzeżenia wobec przetwarzania i nie istnieją żadna przeważające powody przetwarzania; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą być usunięcie w celu wypełnienia obowiązku prawnego, określonego w prawie Rzeczypospolitej Polskiej; f) dane osobowe zostały zgromadzone w związku z ofertą usług spółki informatycznej. Prawo do usunięcia nie zostanie zastosowane, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych, do określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych oraz w innych przypadkach określonych w GDPR.

 

D. prawo do ograniczenia przetwarzania: Podmiot Danych ma prawo do tego, aby GW ograniczyła przetwarzanie, w którymkolwiek z następujących przypadków: a) podmiot danych podważa dokładność danych osobowych, w okresie potrzebnym do tego, aby GW mogła zweryfikować dokładność danych osobowych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania; c) GW nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych wymaga ich do określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; d) podmiot danych wniósł zastrzeżenie wobec przetwarzania danych, dopóki nie zostanie zweryfikowane, czy uzasadnione powody GW przeważają nad uzasadnionymi powodami podmiotu danych.

 

E. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: Podmiot Danych z powodów dotyczących jego konkretnej sytuacji ma prawo kiedykolwiek wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, a które GW przetwarza z powodu jego uprawnionego interesu. GW w takim przypadku nie przetwarza nadal danych osobowych, o ile nie wykaże wiążących uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad interesami lub prawami i wolnościami podmiotu danych lub w celu określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 

F. prawo do przeniesienia danych: Podmiot Danych ma prawo uzyskać dane osobowe, które go dotyczą i które przekazał GW, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i dającym się odczytać maszynowo formacie, a także prawo przekazania tych danych innemu administratorowi, czego GW, której zostały przekazane dane osobowe, nie będzie uniemożliwiać, w przypadku, gdy: a) przetwarzanie jest oparte na zgodzie i b) przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany. Przy wykonywaniu swojego prawa do przeniesienia danych podmiot danych ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazane bezpośrednio przez jednego administratora do drugiego, jeśli jest to technicznie wykonalne.

 

G. prawo do złożenia skargi do urzędu nadzorczego: Jeśli podmiot danych przypuszcza, że GW nie przetwarza jego danych w sposób legalny, ma prawo złożyć skargę do urzędu nadzorczego. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl. tel.: 22 5310300.

 

H. Prawo do informacji dotyczących sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. GW ma obowiązek informować poszczególnych odbiorców, którym zostały udostępnione dane osobowe, o wszelkich sprostowaniach, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania, z wyjątkiem przypadków, gdy okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernego wysiłku. Jeśli zażąda tego podmiot danych, GW poinformuje podmiot danych o tych odbiorcach.

 

I. prawo do poinformowania w przypadku naruszenia zabezpieczenia danych osobowych: Jeśli jest prawdopodobne, że określony przypadek naruszenia zabezpieczenia danych osobowych będzie mieć za następstwo wysokie zagrożenie dla praw i wolności osób fizycznych, GW ma obowiązek zawiadomić o tym naruszeniu bez zbędnej zwłoki podmiot danych.

 

 

Zasady wykorzystywania cookies

Zasady wykorzystywania plików cookies na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy liczby odwiedzin wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie reklamowych cookies, strona będzie wykorzystywać tylko cookies niezbędne do poruszania się po stronie i korzystania z jej funkcji. Zasady zapisywania cookies na Twoim komputerze możesz w każdej chwili wyłączyć lub zmienić na końcu tej strony.

 

 

Cookies konieczne do funkcjonowania strony

T Te cookies są niezbędne do tego, aby poruszać się po stronie i korzystać z jej funkcji. Są aktywowane w momencie, gdy użytkownik wchodzi na stronę. Niektóre części strony internetowej mogą funkcjonować nieprawidłowo, jeśli te pliki cookies nie zostaną zapisane.

 

Cookie PHPSSID
Autor www.newlogic.cz
Cel Te pliki cookies mogą być użyte do śledzenia aktualnej relacji użytkownika. Częścią tych danych jest także adres IP użytkownika, który jest wykorzystywany jako jeden z komponentów do hash generowanego przez framework. Właściciel strony nie zapisuje samodzielnie adresu IP, a na podstawie hash nie można go wstecznie zrekonstruować.
Obowiązywanie 1 dzień

 

 

Cookies wykorzystywane do analizy odwiedzin na stronie

Te cookies służą do liczenia odwiedzin na stronie. To instrumenty usługi Google Analytics.

 

Cookie utma, utmb, utmc, utmt, utmz
Autor Google Analytics
Cel Kody liczące Google Analytics
Obowiązywanie Do zakończenia relacji użytkownika.

 

Ustawienie cookies

Za pomocą poniższego ustawienia możesz zdecydować, jakie pliki cookie będą wykorzystywane na tej stronie.

Konieczne cookies

Te pliki cookies są niezbędne do poruszania się na stronie internetowej i korzystania ze wszystkich funkcji, np. ustawienia preferencji prywatności, logowania lub wypełniania formularzy. Bez tych cookies nie byłoby możliwe prawidłowe świadczenie usług potrzebnych do korzystania z naszej strony. Nie wymagają one zgody użytkownika, na podstawie odpowiednich przepisów prawnych. Można także skonfigurować swoją przeglądarkę internetową i zablokować niezbędnie konieczne cookies, jednak może się wtedy zdarzyć, że nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony.

Statystyczne pliki cookies

Te pliki cookies umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł odwiedzin, abyśmy mogli mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Pomagają nam stwierdzić, które strony są najpopularniejsze, a które są najmniej popularne, a także zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się na stronie, co pomaga nam optymalizować funkcje strony i zwiększać komfort użytkownika. Wszystkie informacje, jakie gromadzą te pliki cookie, są agregowane, dlatego są anonimowe. Jeśli nie zgodzisz się na te pliki cookie, nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych w ten sposób.

Reklamowe pliki cookies

Te pliki cookies (zwane celowanymi lub reklamowymi) są wykorzystywane do prezentacji reklam na witrynach stron trzecich, które byłyby lepiej dopasowane do Twojej osoby i Twoich zainteresowań. Są wykorzystywane także do ograniczenia liczby oglądanych reklam i analizy skuteczności kampanii reklamowych.

Ustawienia prywatności i plików cookie 🍪

Witryny używają plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu.

Wybierając poniższe, zgadzasz się z naszymi polityka prywatności i cookies. Możesz zmienić swoje ustawienia w dowolnym momencie.